SUSPENSION TRAINER SERVICE HUNGARY

Kiemelkedő magyarországi szerviz

I throw myself down among the tall grass by the trickling stream; and, as I lie close to the earth, a thousand unknown plants are noticed by me: when I hear the buzz of the little world among the stalks, and grow familiar with the countless indescribable forms of the insects and flies, then I feel the presence of the Almighty,

Garancia

Cégünk biztosítja Önnek az eszköz biztonságos és hatékony használatának elsajátításához a bemutató DVD-t, az alapgyakorlatokat bemutató és komplett étkezési tervet tartalmazó óriás plakátot és a  garantált minőségű szakszerviz hálózatot. A hatályban lévő törvények és rendeletek alapján áruházunkban megvásárolt Gflex Gravity Trainer-hez

 • magyar nyelvű garancialevelet
 • komplett edzésprogramot kezdőtől a haló szintig DVD-n
 • óriásplakátot a gyakorlatok bemutatásával és teljes étkezési programot
 • magyarországi szervizhátteret biztosítunk!

151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet

A hatályban lévő törvények és rendeletek alapján a jogszabályban előírt termékeinkhez az alábbiakat biztosítjuk vásárlóink részére:

 • az idegen nyelvűvel azonos tartalmú magyar nyelvű használati útmutatót
 • magyar nyelvű garanciajegyet
 • a garanciajegyen minden esetben feltüntetjük a garanciális javításra jogosult szakszerviz elérhetőségét
 • 6 hónap szavatosság időt, amely az időközben kiderülő gyártási hibák javítására terjed ki
 • a 3 napon belül meghibásodó termékeket kicseréljük. Ha erre nincs lehetőség, akkor a vásárló döntése alapján a vételárat visszafizetjük, vagy a vételár különbözet elszámolása mellett más típusú terméket biztosítunk
 • minden vásárlásról ÁFÁ-s számlát állítunk ki

A Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség állásfoglalásai:

Nem hozható forgalomba az a termék, amelyet a szükséges magyar nyelvű vásárlási tájékoztatóval nem láttak el.

Magyar nyelvű használati útmutató:

A jogszabályban előírt termékeknél az idegen nyelvűvel azonos tartalmú magyar nyelvű használati útmutatót kell a fogyasztók számára biztosítani.

Nem fogadható el az a magyar nyelvű pár soros útmutató, melynek idegen nyelvű változata jóval több oldalszámú a magyar nyelvű útmutatónál. Nem elég tehát egy rövidített változatot készíteni az idegen nyelvű útmutató alapján és a többit a vásárló találja ki.

A jótállásról és a szavatosságról:

A jótállás keretében az eladó arra vállal kötelezettséget, hogy a jogszabályban vagy az általa meghatározott idő alatt a termék hibátlanul fog működni. Csak akkor mentesül a felelősség alól, ha bizonyítani tudja, hogy a vásárló rendellenesen használta a terméket, illetve a termék valamilyen külső behatás következtében romlott el.

A termék cseréje:

Ha a termék a vásárlásától számított 3 napon belül meghibásodott, a vásárló kívánságára azt azonos típusú új termékre kell kicserélni. Ha cserére nincs lehetőség, a vásárló választása szerint a termék visszaszolgáltatásával egyidejűleg a vételárat vissza kell fizetni, vagy a vételár különbözet elszámolása mellett más típusú terméket kell részére kiadni. Ezt a fogyasztó dönti el.

Fontos!

 • A 3 napos cseregarancia nem a termék azonnali cseréjét jelenti, hanem a termék javítás nélküli cseréjét.
 • Egyes esetekben nem dönthető el azonnal egyértelműen, hogy a termék valóban hibás, vagy sem. Ezekben az esetekben a cseréhez a szakszerviz szakvéleményére van szükség, így jegyzőkönyv ellenében a termék átvételre kerül. Amennyiben a  termék valóban hibás, abban az esetben nem megjavításra kerül, hanem egy új terméket biztosítunk helyette.

Ha a hiba 72 órán túl jelentkezik:

Forduljunk a jótállási jegyen kijelölt szakszervizhez. Nem kijelölt szervizhez ne forduljunk, mert tevékenysége idegen beavatkozásnak minősül és a jótállás megszűnését eredményezheti.

A vásárlástól való elállás joga:

 • A vevő a szerződéstől az áru kézhezvételét követő nyolc napon belül indoklás nélkül elállhat. Ebben az esetben az eladó a kifizetett vételárat haladéktalanul, de legkésőbb a visszaszolgáltatást követő harminc napon belül visszatéríti. A vásárlástól való elállás joga személyes átvétel esetén nem érvényesíthető.
 • A vevő viseli az elállásból eredő minden felmerülő költséget. Az árucikk csak az eredeti csomagolásban és az eredeti garanciális okmányokkal együtt szolgáltatható vissza! Amennyiben az árucikk sérült, vagy viseltes állapotban van, az eladó kérheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését, ill a megtagadhatja az áru visszavásárlását.
 • Olyan egyedi termékek és szolgáltatások esetén, amelyek a Megrendelő külön kívánságára egyedileg kerülnek legyártásra, nem érvényesíthető a vásárlástól való elállás joga.

Garanciális feltételek:

 • A vásárló jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti, ezért azt gondosan őrizze meg.
 • Kérjük, követelje meg az eladótól a vásárlás napjának feltüntetését a számlán, eladási jegyzéken és a jótállási jegyen. A jótállási jegy csak a számlával együtt érvényes.
 • Elveszett jótállási jegyet nem tudunk pótolni.
 • Jótállási javítási munkát kizárólag csak az érvényes jótállási jegy alapján végezhetnek a feltüntetett javító szervizek.
 • A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése, a jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.
 • A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése a kereskedőt terheli.
 •  

Szavatosság időtartama 6 (hat) hónap. Szavatossági igény esetén a vevő kérheti a termék javítását, cseréjét, vagy a vételár csökkentését. A nem rendeltetésszerű használatból eredő hibák esetén a szavatossági igény nem érvényesíthető.

 • A vásárlót a 151/2003. (IX.22) kormányrendeletben meghatározott jótállás esetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 306. 307 paragrafusaiban, valamint a 49/2003. (VII. 30) GKM rendeletben megállapított jogok illetik meg:

  • A vásárló kijavítást vagy kicserélést kérhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen vagy, ha az a kötelezettnek a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a szavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott kellemetlenséget.
  • A kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést 15 napon belül elvégezze.
  • Ha a kötelezett a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta vagy a kötelezettségének megfelelő határidőn belül a jogosultnak okozott jelentős kellemetlenség nélkül nem tud eleget tenni – választása szerint – megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
  • A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.
  • Ha a kötelezett a dolog kijavítását megfelelő határidőre nem vállalja vagy nem végzi el, a jogosult a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja.

  A termék kicserélését kérheti a vevő akkor is:

  • Ha a termék a vásárlástól számított 3 napon belül meghibásodott, a vásárló kívánságára az azonos típusú új termékre cseréli ki az értékesítő kereskedelmi egység.
  • Ha a cserére nincs lehetőség, a vásárló választása szerint a termék visszaszolgáltatásával egyidejűleg a vételárat visszafizetik, vagy a vételár-különbözet elszámolása mellett más típusú terméket adnak ki részére.
  • A 3 napos határidőbe nem számít bele az az időtartam, amely alatt az eladó szerv bármely okból nem tartott nyitva.
  • A terméknek vagy jelentős részének kicserélése esetén a jótállás időtartama a kicserélt termék (annak kicserélt része) tekintetében újra kezdődik.

Jótállási igény bejelentése:

A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazónál, illetve a jótállási jegyen feltüntetett javító szolgáltatnál közvetlenül is érvényesítheti.

A fogyasztó a hiba felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles kifogását a kötelezettel közölni. Kellő időben közöltnek kell tekinteni a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt kifogást. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó a felelős.

Eljárási hiba jellegével kapcsolatos vita esetén:

A jótállásra kötelezett a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

 • A kötelezett a fogyasztó kifogásáról jegyzőkönyvet köteles felvenni, ennek másolatát a fogyasztónak át kell adni. Ha a kifogás rendezésének módja a fogyasztó igényétől eltér, ennek indoklását a jegyzőkönyvben meg kell adni.
 • Ha a kötelezett a fogyasztó igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb három munkanapon belül köteles értesíteni a fogyasztót.
 • Ha a hiba ténye, jellege, illetve a hiba keletkezésének időpontja megállapításához különleges szakértelem szükséges, a fogyasztó a kijelölt minőségvizsgáló szervektől szakvéleményt kérhet.
 • A szakvéleményezés lehetővé tétele érdekében a kötelezett fokozott együttműködésre köteles. Ennek keretében köteles a fogyasztó részére (a hiba jellegére és keletkezésének lehetséges okaira vonatkozó) álláspontjáról haladéktalanul írásbeli nyilatkozatot adni.
 • További vita esetén a fogyasztó a helyi békéltető testülethez, valamint az illetékes városi bírósághoz fordulhat.

Jótállási felelősség kizárása:

 • A jótállási felelősségünk nem áll fenn, ha a kereskedő vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba rendeltetésellenes használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, nem megfelelő csomagolásban történő szállítás, elemi kár vagy egyéb, a vásárlás után keletkezett okból következett be.
 • A rendeltetésellenes használat elkerülése céljából a termék használati (kezelési) útmutatójában foglaltakat saját érdekében tartsa be, mert a használati utasítástól eltérő használat, kezelés miatt bekövetkezett hiba esetén a készülékért jótállást nem vállalunk.

Kosár

0
Bezár
Üres kosár
Nincsenek termékek a kosárban.
Adjon hozzá néhány terméket a kosárhoz.

Vásárlás folytatása